Сутність і завдання маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження являють собою збір, обробку та аналіз даних з метою зменшення невизначеності, супутньої прийняттю маркетингових рішень.

Маркетингові дослідження поділяються на три типи:

· попередні (збирається попередня інформація, що допомагає скласти гіпотезу);

· описові (дається констатація тих чи інших фактів або подій);

· аналітичні (перевірка гіпотез про причинно-наслідкових зв’язках ).

Вимоги до маркетингових досліджень:

По-перше, ці дослідження повинні носити комплексний і систематичний, а не випадковий або незв’язний характер.

По-друге, при їх здійсненні повинен дотримуватися науковий підхід, заснований на принципах об’єктивності, точності й ретельності.

Принцип об’єктивності означає необхідність врахування всіх чинників і неприпустимість прийняття певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації. Дослідник зобов’язаний грунтуватися в своїх висновках тільки на фактах, а не на інтуїції або попередньому думці.

Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, а також вибір інструментів дослідження, які забезпечують необхідну достовірність результатів дослідження.

Принцип ретельності означає, що в процесі наукового дослідження розглядаються всі доступні, відомі й доречні в даному випадку факти. Не можна відкидати дані тільки тому, що вони не вкладаються в прийняту гіпотезу або теорію.

По-третє, дослідження повинні проводитися у відповідності до загальноприйнятих принципів чесної конкуренції, зафіксованими Міжнародним кодексом по практиці маркетингових і соціальних досліджень.

По-четверте, маркетингові дослідження повинні бути ретельно сплановані, і складатися з комплексу послідовних приватних дій (етапів):

Етапи дослідження:

1. Визначення цілей і завдань дослідження. Вони прямо випливають із специфіки проблеми, актуальної для фірми в той чи інший момент часу.

2. Відбір джерел інформації здійснюється, щоб полегшити пошук необхідної інформації. Правильний вибір джерел звільняє від зайвих зусиль по збору даних, безцільних пошуків потрібних відомостей там, де їх завідомо не може бути.

3. Збір інформації припускає залежно від особливостей об’єкта дослідження використання методів вивчення ринку, споживачів, конкурентів і т.д.

4. Аналіз інформації припускає її вивчення, переробку за допомогою різних методів і прийомів, а також витяг необхідних відомостей з усього масиву отриманих даних.

5. Представлення результатів дослідження припускає розробку висновків та рекомендацій. Вони повинні безпосередньо випливати з результатів аналізу, бути аргументованими і достовірними, спрямованими на вирішення поставлених проблем.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий